รายละเอียดโครงการ

ปัญหาสังคมในปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่รู้ ความไม่รู้ส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่อ่านหนังสือดี และการไม่อ่านหนังสือดีส่วนหนึ่งเกิดมาจากการที่เขาเหล่านั้นไม่รู้ว่ามีหนังสือดี และ/หรือไม่มีทุนทรัพย์ซื้อหนังสือ อีกทั้งหนังสือดีจำนวนมากพิมพ์จำนวนน้อยมาก จึงเดินทางไปไม่ถึงหลายท้องถิ่นที่ห่างไกล

ห้องสมุดสร้างความเท่าเทียมกันทางปัญญา ห้องสมุดยิ่งดี คนยิ่งมีโอกาส การเติมหนังสือให้เต็มห้องสมุดจึงเป็นสิ่งจำเป็น ในฐานะคนเขียนหนังสือที่เกิดมาจากการอ่าน ผมเข้าใจความสำคัญของห้องสมุดถึงก้นบึ้งหัวใจ ตั้งแต่เด็กห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผม และวุฒิภาวะในชีวิตเกิดมาจากห้องสมุดโดยแท้

การบริจาคหนังสือคุณภาพเข้าห้องสมุดไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะเมื่อราคาหนังสือสูงขึ้นเรื่อยๆ ห้องสมุดจำนวนมากไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือใหม่ แม้จะมีหลายหน่วยงานพยายามบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด แต่ปริมาณหนังสือยังน้อยอยู่ อีกทั้งมักเป็นหนังสือชำรุดแล้ว เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2547 ผมเริ่มโครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด เป็นทางเลือกใหม่ของการบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด เป้าหมายเพื่อเติมหนังสือดีเข้าห้องสมุด โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลร้านหนังสือ และหรือไม่มีเงินซื้อหนังสือ เป็นโครงการไม่หวังผลกำไร

โครงการนี้มีสองจุดที่แตกต่างจากการบริจาคทั่วไปคือ :

1 หนังสือที่บริจาคเป็นหนังสือใหม่เอี่ยม เพิ่งพิมพ์เสร็จ และส่งเข้าห้องสมุดพร้อมกับส่งขายตามร้านหนังสือ

2 บริจาคหนังสือในราคาทุนของหนังสือเท่านั้น นั่นคือค่ากระดาษกับค่าพิมพ์ ไม่รวมค่านักเขียน ค่าจัดการใดๆ ทั้งสิ้น

การบริจาคหนังสือในราคาต้นทุน ทำให้เราสามารถบริจาคหนังสือได้มากเล่มขึ้น จากเดิมที่บริจาคหนังสือตามราคาปก ต้นทุนนี้ผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์รับภาระ จำนวนเงินบริจาคตามจิตศรัทธา กระทรวงศึกษาธิการรับหน้าที่กระจายหนังสือทั้งหมดสู่ห้องสมุดทั่วประเทศ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ผู้ใช้ห้องสมุดจึงมีโอกาสอ่านหนังสือใหม่เท่าเทียมกับผู้ซื้อหนังสือ

นับแต่วันแรกของโครงการเล็กๆ นี้ในปี 2547 จนวันนี้ เราได้ช่วยกันบริจาคหนังสือที่มีมูลค่าปกเกิน 44 ล้านบาทแล้ว

เชื่อมั่นว่าหากเรามีหัวใจอยากพัฒนาประเทศอย่างถูกทาง คือการปลูกฝังความรู้แก่คน การเติมหัวใจใส่ห้องสมุดน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง ใช้เงินไม่มาก แต่ผลที่ได้ถาวร เพราะความรู้และปัญญาติดตัวไปตลอดชีวิต และในระยะยาว จะเป็นหัวใจในการพัฒนาแผ่นดินของเราให้น่าอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน


วินทร์ เลียววาริณ

(อัพเดท เมษายน 2566)

เกณฑ์การเลือกหนังสือบริจาค

เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ใหม่ เน้นเฉพาะหนังสือทางวรรณกรรมและหนังสือส่งเสริมปัญญา

ขั้นตอน

1. คิดเฉพาะต้นทุนหนังสือคือค่ากระดาษกับหมึกเท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายของสำนักพิมพ์และค่านักเขียนใดๆ ทั้งสิ้น ทุนส่วนนี้คือส่วนที่สปอนเซอร์รับภาระ

2. พิมพ์ชื่อองค์กรธุรกิจที่ร่วมสนับสนุนโครงการที่ด้านหลังปกหนังสือ (ไม่ใช่โฆษณา)

3. บริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดทั่วประเทศ โดยผ่านกระทรวงศึกษาธิการ

4. กระทรวงศึกษาฯออกใบรับรอง สปอนเซอร์ที่เป็นองค์กรธุรกิจสามารถนำไปหักภาษีได้

ใครช่วยได้? และช่วยอย่างไร?

จำนวนเงินที่ต้องใช้สำหรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดหนึ่งหมื่นแห่งตกราว 150,000 - 300,000 บาท โครงการนี้บริจาคจำนวนหนังสือตามจำนวนเงินที่ได้รับมา หากได้เงินบริจาคมามากก็บริจาคมาก ได้น้อยก็บริจาคน้อย

เติมหัวใจใส่ห้องสมุดยินดีรับการสนับสนุนจากองค์กรธุรกิจหรือบุคคลทั่วไป เพื่อความโปร่งใส กระทรวงศึกษาฯจะออกใบรับรองแก่สปอนเซอร์ทุกราย

อย่างไรก็ตามเนื่องจากโครงการไม่มีพนักงานประจำที่ดูแลการบริจาครายย่อย ในขั้นต้นนี้จึงเน้นการบริจาคโดยองค์กรธุรกิจ โดยตั้งยอดเงินบริจาคขั้นต่ำที่ 2,000 บาท เพื่อลดภาระในการจัดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
สำนักพิมพ์ 113 โทร. 0-2255-7655, 085-067-6696
หรือ win@winbookclub.com

จนถึงเดือนกันยายน 2565 โครงการเติมหัวใจใส่ห้องสมุดได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 208,296 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 43,074,225.- บาท

รายการบริจาค

 • มังกรเซน
  มังกรเซน
  ครั้งที่ 45

  วันที่ 19 เมษายนพ.ศ. 2566 โครงการ เติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่องมังกรเซน จำนวน 2,000 เล่ม มูลค่าหนังสือ 900,000.-บาทเข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่ บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด บริษัท เมลเมกส์ไทย จำกัด นายสุธีร์ คันธารวงสกุล อาจารย์นงนภัส ตาปสนันทน์ คุณนฎา กล้วยไม้ คุณวรรณวดี อัศว์วิเศษศิวะกุล คุณวรรณาและเสถียร เลี้ยววาริณ ม.ล. ปรางทิพย์ เทวกุล คุณรังสรรค์ สกุลยง คุณแป้ง รูปขจร และครอบครัวแหลมทอง คุณสิริพร ฐิติวราภรณ์ คุณสันติ โรจนสินวิไลคุณสุระเมษฐ์ สิริศิรวิชญ์ คุณรินทร์หทัย สิริศิรวิชญ์ สำนักพิมพ์ 113 และผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม จนถึงเดือนเมษายน 2566 โครงการเติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 212,296 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 44,554,225.-บาท


 • ตัวสุขอยู่ในหัวใจ
  ตัวสุขอยู่ในหัวใจ
  ครั้งที่ 44

  วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 โครงการ เติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่องตัวสุขอยู่ในหัวใจ จำนวน 2,000 เล่ม มูลค่าหนังสือ 580,000.-บาทเข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่ บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด บริษัท เมลเมกส์ไทย จำกัด นายสุธีร์ คันธารวงสกุล อาจารย์นงนภัส ตาปสนันทน์ คุณนฎา กล้วยไม้ คุณวรรณวดี อัศว์วิเศษศิวะกุล  คุณวรรณาและเสถียร เลี้ยววาริณ  ม.ล. ปรางทิพย์ เทวกุล คุณรังสรรค์ สกุลยง  คุณแป้ง รูปขจร และครอบครัวแหลมทอง คุณสิริพร ฐิติวราภรณ์  คุณสันติ โรจนสินวิไล คุณสุระเมษฐ์ สิริศิรวิชญ์ คุณรินทร์หทัย สิริศิรวิชญ์ สำนักพิมพ์ 113 และผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม จนถึงเดือนเมษายน 2566 โครงการเติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 210,296 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 43,654,225.-บาท


 • มากกว่าสามสิบสอง
  มากกว่าสามสิบสอง
  ครั้งที่ 43

  วันที่ 26  กันยายน พ.ศ. 2565 โครงการ เติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง มากกว่าสามสิบสอง จำนวน 2,030 เล่ม มูลค่าหนังสือ 588,700.- บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท เมลเมกส์ไทย จำกัด
  นายสุธีร์ คันธารวงสกุล
  ทายาทอาจารย์ธีรพล วงศ์ธัญญากรณ์
  อาจารย์นงนภัส ตาปสนันทน์
  คุณนฎา กล้วยไม้
  ม.ล. ปรางทิพย์ เทวกุล
  คุณอุดม ไวนฤนาท
  คุณสุระเมษฐ์ สิริศิรวิชญ์  
  คุณรินทร์หทัย สิริศิรวิชญ์
  สำนักพิมพ์ 113

  และผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม

  จนถึงเดือนกันยายน 2565 โครงการเติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 208,296 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 43,074,225.- บาท

   


 • เหตุผลที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้า
  เหตุผลที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้า
  ครั้งที่ 42

  วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 โครงการ เติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง เหตุผลที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้า จำนวน 2,040 เล่ม มูลค่าหนังสือ 459,000.- บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรีขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท เมลเมกส์ไทย จำกัด
  นายสุธีร์ คันธารวงสกุล
  ทายาทอาจารย์ธีรพล วงศ์ธัญญากรณ์
  อาจารย์นงนภัส ตาปสนันทน์
  คุณนฎา กล้วยไม้
  คุณสุระเมษฐ์ สิริศิรวิชญ์  
  คุณรินทร์หทัย สิริศิรวิชญ์
  คุณรังสรรค์ สกุลยง
  และสำนักพิมพ์ 113

  จนถึงเดือนมีนาคม 2565 โครงการเติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 206,266 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 42,485,525.- บาท


 • ครั้งที่ 41

  วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการ เติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง วีรบุรุษที่เราลืม จำนวน 2,020 เล่ม มูลค่าหนังสือ 565,600.- บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรีขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท เมลเมกส์ไทย จำกัด
  นายสุธีร์ คันธารวงสกุล
  คุณศรีเพ็ญ หน่อแก้ว
  อาจารย์นงนภัส ตาปสนันทน์
  คุณนฎา กล้วยไม้
  คุณสุระเมษฐ์ สิริศิรวิชญ์  
  คุณรินทร์หทัย สิริศิรวิชญ์
  และสำนักพิมพ์ 113

  จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 โครงการเติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 204,226 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 42,056,825.- บาท


 • น้ำเงินแท้
  น้ำเงินแท้
  ครั้งที่ 40

  วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 โครงการ เติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง น้ำเงินแท้ จำนวน 582 เล่ม มูลค่าหนังสือ 218,250.- บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรีขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  และสำนักพิมพ์ 113

  จนถึงเดือนเมษายน 2564 โครงการเติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 202,206 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 41,491,225.- บาท


 • ประวัติศาสตร์ที่เราลืม เล่ม ๕
  ประวัติศาสตร์ที่เราลืม เล่ม ๕
  ครั้งที่ 39

  วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 โครงการ เติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง ประวัติศาสตร์ที่เราลืม เล่ม ๕ จำนวน 1,228 เล่ม มูลค่าหนังสือ 325,420.- บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรีขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท เมลเมกส์ไทย จำกัด
  บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
  อาจารย์นงนภัส ตาปสนันทน์
  นายสุธีร์ คันธารวงสกุล
  ม.ล. ปรางทิพย์ เทวกุล
  คุณธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์
  คุณรังสรรค์ สกุลยง
  คุณนฎา กล้วยไม้
  คุณสุระเมษฐ์ สิริศิรวิชญ์  
  คุณรินทร์หทัย สิริศิรวิชญ์
  คุณสมจริง ตั้งนิมิตรมงคล
  และสำนักพิมพ์ 113

  จนถึงเดือนเมษายน 2564 โครงการเติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 201,624 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 41,272,975.- บาท


 • ประวัติศาสตร์ที่เราลืม เล่ม ๔
  ประวัติศาสตร์ที่เราลืม เล่ม ๔
  ครั้งที่ 38

  วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 โครงการ เติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง ประวัติศาสตร์ที่เราลืม เล่ม ๔ จำนวน 1,213 เล่ม มูลค่าหนังสือ 321,445.- บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรีขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท เมลเมกส์ไทย จำกัด
  บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
  อาจารย์นงนภัส ตาปสนันทน์
  นายสุธีร์ คันธารวงสกุล
  ม.ล. ปรางทิพย์ เทวกุล
  คุณธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์
  คุณรังสรรค์ สกุลยง
  คุณนฎา กล้วยไม้
  คุณสุระเมษฐ์ สิริศิรวิชญ์  
  คุณรินทร์หทัย สิริศิรวิชญ์
  คุณสมจริง ตั้งนิมิตรมงคล
  และสำนักพิมพ์ 113

  จนถึงเดือนเมษายน 2564 โครงการเติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 200,396 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 40,947,555.- บาท


 • ประวัติศาสตร์ที่เราลืม เล่ม ๓
  ประวัติศาสตร์ที่เราลืม เล่ม ๓
  ครั้งที่ 37

  วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โครงการ เติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง ประวัติศาสตร์ที่เราลืม เล่ม ๓ จำนวน 2,000 เล่ม มูลค่าหนังสือ 530,000.- บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรีขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท เมลเมกส์ไทย จำกัด
  บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
  อาจารย์นงนภัส ตาปสนันทน์
  นายสุธีร์ คันธารวงสกุล
  ม.ล. ปรางทิพย์ เทวกุล
  คุณธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์
  ดร.มนต์ชัย จงรไกรรัตนกุล
  คุณนฎา กล้วยไม้
  คุณสุระเมษฐ์ สิริศิรวิชญ์  
  คุณรินทร์หทัย สิริศิรวิชญ์
  คุณสมจริง ตั้งนิมิตรมงคล
  และสำนักพิมพ์ 113

  จนถึงเดือนตุลาคม 2563 โครงการเติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 199,183 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 40,626,110.- บาท


 • ประวัติศาสตร์ที่เราลืม เล่ม ๒
  ประวัติศาสตร์ที่เราลืม เล่ม ๒
  ครั้งที่ 36

  วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 โครงการ เติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง ประวัติศาสตร์ที่เราลืม เล่ม ๒ จำนวน 2,000 เล่ม มูลค่าหนังสือ 530,000.- บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท เมลเมกส์ไทย จำกัด
  บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
  อาจารย์นงนภัส ตาปสนันทน์
  นายสุธีร์ คันธารวงสกุล
  ม.ล. ปรางทิพย์ เทวกุล
  คุณนันทลี รัตนยง
  คุณรังสรรค์ สกุลยง
  คุณนฎา กล้วยไม้
  คุณสุระเมษฐ์ สิริศิรวิชญ์  
  คุณรินทร์หทัย สิริศิรวิชญ์
  และสำนักพิมพ์ 113

  จนถึงเดือนเมษายน 2563 โครงการเติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 197,183 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 40,096,110.- บาท


 • ประวัติศาสตร์ที่เราลืม เล่ม 1
  ประวัติศาสตร์ที่เราลืม เล่ม 1
  ครั้งที่ 35

  วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โครงการ เติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง ประวัติศาสตร์ที่เราลืม เล่ม 1 จำนวน 2,000 เล่มและเล่มอื่น ๆ อีก 400 เล่ม มูลค่าหนังสือ 665,160.- บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท เมลเมกส์ไทย จำกัด
  บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
  นายสุธีร์ คันธารวงสกุล
  ม.ล. ปรางทิพย์ เทวกุล
  คุณนันทลี รัตนยง
  คุณธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์
  คุณนฎา กล้วยไม้
  คุณสุระเมษฐ์ สิริศิรวิชญ์  
  คุณรินทร์หทัย สิริศิรวิชญ์
  คุณจิระ เผดิมศิลป์  
  และสำนักพิมพ์ 113

  จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 โครงการเติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 195,183 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 39,566,110.- บาท


 • สามก๊กบนเส้นขนาน ในโครงการเติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด
  สามก๊กบนเส้นขนาน ในโครงการเติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด
  ครั้งที่ 34

  วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 โครงการ เติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง สามก๊กบนเส้นขนาน จำนวน 2,030 เล่ม มูลค่าหนังสือ 649,600.- บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท เมลเมกส์ไทย จำกัด
  บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
  นายสุธีร์ คันธารวงสกุล
  ม.ล. ปรางทิพย์ เทวกุล
  คุณนันทลี รัตนยง
  คุณธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์
  คุณนฎา กล้วยไม้
  และสำนักพิมพ์ 113

  จนถึงเดือนเมษายน 2562 โครงการเติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 192,783 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 38,900,950.- บาท


 • ครั้งที่ 33

  วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โครงการ เติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง สามก๊ก ฉบับ วินทร์ เลียววาริณ จำนวน 2,260 เล่ม มูลค่าหนังสือ 994,400.- บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท เมลเมกส์ไทย จำกัด
  บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
  นายสุธีร์ คันธารวงสกุล
  ม.ล. ปรางทิพย์ เทวกุล
  คุณนันทลี รัตนยง
  คุณสมลักษณ์ แนบเกษร
  คุณวิกานดา ติโมเนน
  นายพิรุฬห์ภัค พิริยะภักดีกุล
  คุณรินทร์หทัย สิริศิรวิชญ์
  คุณจิระ เผดิมศิลป์
  คุณเกษม นิมิตธีรภาพ
  คุณชวลิต ธรรมสุขิตา
  คุณปกรณ์ ปรีชาวีรกุล
  คุณนฎา กล้วยไม้
  และสำนักพิมพ์ 113

  จนถึงเดือนตุลาคม 2561 โครงการเติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 190,753 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 38,251,350.- บาท


 • ครั้งที่ 32

  วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 โครงการ เติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง 1% ของความเป็นไปได้ จำนวน 3,000 เล่ม มูลค่าหนังสือ 645,000.- บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท เมลเมกส์ไทย จำกัด
  บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
  ม.ล. ปรางทิพย์ เทวกุล
  คุณนันทลี รัตนยง
  นายพิรุฬห์ภัค พิริยะภักดีกุล
  คุณนฎา กล้วยไม้
  นายสุธีร์ คันธารวงสกุล
  คุณชาริณี วิวัฒน์พาณิชย์
  และสำนักพิมพ์ 113

  จนถึงเดือนเมษายน 2561 โครงการเติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 188,493 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 37,256,950.- บาท

    


 • ครั้งที่ 31

  วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โครงการ เติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง บางครั้งเราก็ลืมรักตัวเอง จำนวน 3,000 เล่ม มูลค่าหนังสือ 645,000.- บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท เมลเมกส์ไทย จำกัด
  บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
  คุณสมลักษณ์ แนบเกษร
  คุณนันทลี รัตนยง
  ร.ต. กันต์ธร พรหมลถิต
  นายพิรุฬห์ภัค พิริยะภักดีกุล
  คุณนฎา กล้วยไม้
  คุณธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  และสำนักพิมพ์ 113

  จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 โครงการเติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 185,493 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 36,611,950.- บาท


 • ครั้งที่ 30

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง 17 องศาเหนือ จำนวน 1,000 เล่ม รวมมูลค่าทั้งสิ้น 270,000 บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้บริจาคคือ

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท ไฮเรส จำกัด
  สำนักพิมพ์ 113

  จนถึงเดือนพฤษภาคม 2560 โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 182,493 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 35,966,950 บาท

    


 • ครั้งที่ 29

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ทางบริษัท 113 จำกัด ได้ร่วมโครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด โดยส่งมอบหนังสือดังต่อไปนี้

  อำ จำนวน 133 เล่ม มูลค่าหนังสือ 23,940.- บาท

  A Day in a life จำนวน 1}121 เล่ม มูลค่าหนังสือ 325,090 บาท

  เดือนช่วงดวงเด่นฟ้า ดาดาว จำนวน 210 เล่ม มูลค่าหนังสือ 35,700 บาท

  จรูญจรัฐรัศมีพราว พร่างพร้อย จำนวน 75 เล่ม มูลค่าหนังสือ 12,750 บาท

  โลกด้านที่หันหลังให้ดวงอาทิตย์ จำนวน 762 เล่ม มูลค่าหนังสือ 148,590 บาท

  ฆาตกรรมกลางทะเล จำนวน 509 เล่ม มูลค่าหนังสือ 81,440 บาท 

  คดีผีนางตะเคียน จำนวน 1,049 เล่ม มูลค่าหนังสือ 178,330 บาท

  ฝนตกขึ้นฟ้า จำนวน 320 เล่ม มูลค่าหนังสือ 59,200 บาท

  เดินไปให้สุดฝัน จำนวน 1,044 เล่ม มูลค่าหนังสือ 193,140 บาท

  ยามดึกนึกหนาวหนาว เขนยแนบ แอบเอย จำนวน 350 เล่ม มูลค่าหนังสือ 59,500 บาท

  อัฐสุตรา จำนวน 327 เล่ม มูลค่าหนังสือ 60,495 บาท

  คดีเจ็ดแพะ จำนวน 263 เล่ม มูลค่าหนังสือ 51,285 บาท   

  เย็นฉ่ำน้ำค้างย้อย เยือกฟ้าพาหนาว จำนวน 1,258 เล่ม มูลค่าหนังสือ 213,860 บาท

  ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน จำนวน 76 เล่ม มูลค่าหนังสือ 14,820 บาท

  รวมทั้งหมด 14 ปก จำนวน 7,497 เล่ม รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,458,140 บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 181,493 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 35,696,950 บาท


 • ครั้งที่ 28

  ตลอดปี 2559 โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือดังรายการต่อไปนี้

  ชุด 10 Best (โดย ปริสนา บุญสินสุข) 7 ปก จำนวน 20,318 เล่ม มูลค่าหนังสือ 5,079,500.- บาท

  100 Best Cook Book (โดย ปริสนา บุญสินสุข) จำนวน 1,895 เล่ม มูลค่าหนังสือ 1,042,250.- บาท

  4 ฤดู ทั้งชีวิต จำนวน 3,253 เล่ม มูลค่าหนังสือ 683,130.- บาท

  ฆาตกรรมกลางทะเล จำนวน 45 เล่ม มูลค่าหนังสือ 7,200.- บาท

  เดินไปให้สุดฝัน จำนวน 461 เล่ม มูลค่าหนังสือ 85,285.- บาท

  ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน จำนวน 82 เล่ม มูลค่าหนังสือ 15,990.- บาท

  ปลาที่ว่าในสนามฟุตบอล จำนวน 5 เล่ม มูลค่าหนังสือ 1,075.- บาท

  หัวกลวงในหลุมดำ จำนวน 3 เล่ม มูลค่าหนังสือ 585.- บาท

  ฝนตกขึ้นฟ้า จำนวน 308 เล่ม มูลค่าหนังสือ 56,980.- บาท

  คดีผีนางตะเคียน จำนวน 636 เล่ม มูลค่าหนังสือ 108,120.- บาท

  ฆาตกรรมจักรราศี จำนวน 4 เล่ม มูลค่าหนังสือ 780.- บาท

  ยาแก้สมองผูก ตราควายบิน จำนวน 12 เล่ม มูลค่าหนังสือ 2,100.- บาท

  ร้อยคม จำนวน 10 เล่ม มูลค่าหนังสือ 1,950.- บาท

  รอยเท้าเล็ก ๆ ของเราเอง จำนวน 38 เล่ม มูลค่าหนังสือ 7,030.- บาท

  สมุดปกดำกับใบหม้สีแดง จำนวน 93 เล่ม มูลค่าหนังสือ 18,135.- บาท

  สองแขนที่กอดโลก จำนวน 22 เล่ม มูลค่าหนังสือ 4,180.- บาท

  สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า คน จำนวน 808 เล่ม มูลค่าหนังสือ 177,760.- บาท

  อาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก จำนวน 55 เล่ม มูลค่าหนังสือ 10,175.- บาท

  อาเพศกำสรวล จำนวน 12 เล่ม มูลค่าหนังสือ 1,980.- บาท

  โลกใบที่สองของโม จำนวน 150 เล่ม มูลค่าหนังสือ 36,750.-

  ปีกแดง จำนวน 2 เล่ม มูลค่าหนังสือ 560.- บาท

  เบื้องบนยังมีแสงดาว จำนวน 6,118 เล่ม มูลค่าหนังสือ 1,131,830.- บาท

  กลเม็ดแห่งการลดวัย จำนวน 445 เล่ม มูลค่าหนังสือ 82,325.- บาท

  กาลีสุตรา จำนวน 387 เล่ม มูลค่าหนังสือ 75,465.- บาท

  คดีเจ็ดแพะ จำนวน 87 เล่ม มูลค่าหนังสือ 16,965.- บาท

  คำที่แปลว่ารัก จำนวน 551 เล่ม มูลค่าหนังสือ 104,690.- บาท

  เดือนช่วงดวงเด่นฟ้า ดาดาว จำนวน 480 เล่ม มูลค่าหนังสือ 81,600.- บาท

  บุหงาตานี จำนวน 770 เล่ม มูลค่าหนังสือ 192,500.- บาท

  วันแรกของวันที่เหลือ จำนวน 2,270 เล่ม มูลค่าหนังสือ 442,650.- บาท

  เส้นรอบวงของหนึ่งวัน จำนวน 179 เล่ม มูลค่าหนังสือ 34,905.- บาท

  อัฐสุตรา จำนวน 1,326 เล่ม มูลค่าหนังสือ 245,310.- บาท

  รวมจำนวน 40,825 เล่ม รวมมูลค่าทั้งสิ้น 9,749,755 บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้บริจาคคือ

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด
  บริษัท ไฮเรส จำกัด
  สำนักพิมพ์ 113

  โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 179,996 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 34,238,810 บาท


 • ครั้งที่ 27

  วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560 โครงการ เติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง ท่ามกลางประชาชน : เรื่องเล็ก ๆ ในรัชสมัยอันยิ่งใหญ่ จำนวน 3,000 เล่ม มูลค่าหนังสือ 675,000.- บาท  เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท แอดดิค จำกัด
  นายนิธิ ทรรภดิษ
  คุณสมลักษณ์ แนบเกษร
  บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด
  บริษัท ไฮเรส จำกัด
  บริษัท วัฒนพันธุ์แพคเกอร์จิ้งซิสเท็ม จำกัด
  บริษัท แพลเน็ทวิชั่น จำกัด
  บริษัท เซียมเวอร์คส จำกัด
  บริษัท ซิตี้นีออน เนตเวอร์ค จำกัด
  คุณนันทลี รัตนยง
  คุณนฎา กล้วยไม้
  บริษัท ลีกัล อินเทลิเจนซ์ จำกัด
  บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
  คุณเสถียร - วรรณา เลี้ยววาริณ
  ดร. มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล
  คุณพ่อวิทยา - คุณแม่บุปผา
  ครอบครัวลิมเกรียงไหร
  ครอบครัวสกุลคีรีวัฒน์
  ครอบครัวเลี้ยววาริณ
  ครอบครัวหะริณธนาวุฒิ
  บริษัท 113 จำกัด

  จนถึงเดือนเมษายน 2560 โครงการเติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 133,171 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 24,489,055.- บาท 


 • ครั้งที่ 26

  วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โครงการ เติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง รอยยิ้มใต้สายฝน จำนวน 2,000 เล่ม มูลค่าหนังสือ 430,000.- บาท และหนังสือเรื่อง 17 องศาเหนือ จำนวน 1,500 เล่ม มูลค่าหนังสือ 405,000.- บาท    เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท เมลเมกส์ไทย จำกัด
  บริษัท ไฮเรส จำกัด
  บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
  กลุ่ม "ถา'ปัด จุฬา รุ่น 18"
  คุณสมลักษณ์ แนบเกษร
  คุณนิธิ ทรรภดิษ
  คุณวีรวงศ์ เงาธรรมทรรศน์
  คุณขวัญชนก ธรรมโหร

  จนถึงเดือนตุลาคม 2559 โครงการเติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 130,171 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 23,814,055.- บาท

   


 • ครั้งที่ 25

  วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559 โครงการ เติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง ชีวิตเป็นเรื่องชั่วคราว จำนวน 3,000 เล่ม มูลค่าหนังสือ 645,000.- บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท เมลเมกส์ไทย จำกัด
  บริษัท วัฒนพันธุ์แพคเกจจิ้งซิสเท็ม จำกัด
  บริษัท ไฮเรส จำกัด
  บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
  กลุ่ม "นักเรียนนายร้อยไทยในญี่ปุ่น"
  คุณนิธิ ทรรภดิษ
  คุณวีรวงศ์ เงาธรรมทรรศน์

  จนถึงเดือนเมษายน 2559 โครงการเติมหัวใจ ใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 126,671 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 22,979,055.- บาท


 • ครั้งที่ 24

  วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง เขียนไปให้สุดฝัน จำนวน 2,000 เล่ม มูลค่าหนังสือ 700,000 บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่

  บริษัท วินด์ ซิลล์ จำกัด
  บริษัท แอคดิค จำกัด
  คุณสมลักษณ์ แนบเกษร
  บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด
  บริษัท ไฮเรส จำกัด
  บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด

  จนถึงเดือนตุลาคม 2558 โครงการเติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 120,013 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 21,618,780.- บาท


 • ครั้งที่ 23

  วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 ว่าที่ ร.อ. อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวตกรรมการเรียนรู้ สำนัก กสน. กระทรวงศึกษาธิการ รับมอบหนังสือ น้ำเงินแท้ จำนวน 2,500 เล่ม มูลค่า 937,500.- บาท จาก วินทร์ เลียววาริณ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้บริจาค คือ

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  คุณสมลักษณ์ แนบเกษร
  บริษัท ไฮเรส จำกัด
  บริษัท แอดดิค จำกัด
  บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด
  บริษัท แพลเน็ทวิชั่น จำกัด
  บริษัท บิช แบ๊กอัพ จำกัด
  สำนักพิมพ์ 113

  จนถึงเดือนมีนาคม 2558 โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 118,031 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 20,918,780.- บาท


 • ครั้งที่ 22

  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง วินทร์ เลียววาริณคุยกับหนอน จำนวน 1,385 เล่ม มูลค่าหนังสือ 256,225 บาท เรื่อง วินทร์ เลียววาริณคุยกับหนอน 2 จำนวน 2,267 เล่ม มูลค่าหนังสือ 442,065 บาท  เรื่อง บุหงาปารี จำนวน 663 เล่ม มูลค่าหนังสือ 165,750 บาท เรื่อง บุหงาตานี จำนวน 824 เล่ม มูลค่าหนังสือ 206,000 บาท และเรื่อง โลกใบที่สองของโม จำนวน 1,112 เล่ม มูลค่าหนังสือ 272,440 บาท  เรื่อง สี่ฤดู, ทั้งชีวิต จำนวน 1,180 เล่ม มูลค่าหนังสือ 247,800 บาท  รวมทั้งหมด 6 ปกจำนวน 7,431 เล่ม รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,590,280 บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้บริจาคคือ

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด
  บริษัท แอดดิค จำกัด
  บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด
  บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
  บริษัท ไฮเรส จำกัด
  สำนักพิมพ์ 113

  จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 115,531 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 19,981,280 บาท


 • ครั้งที่ 21

  วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง ยาเม็ดสีแดง จำนวน 3,000 เล่ม มูลค่าหนังสือ 630,000 บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท แอดดิค จำกัด
  คณะบุคคลแนบนิต
  บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด
  บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
  บริษัท ไฮเรส จำกัด
  ครอบครัว เงาธรรมทรรศน์
  สำนักพิมพ์ 113
   
  จนถึงเดือนตุลาคม 2557 โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 108,100 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 18,391,000 บาท


 • ครั้งที่ 20

  วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง ในหลุมรัก จำนวน 3,000 เล่ม มูลค่าหนังสือ 630,000 บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด
  บริษัท ไฮเรส จำกัด
  บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
  สำนักพิมพ์ 113
  คุณสมลักษณ์ แนบเกษร

  จนถึงเดือนเมษายน 2557 โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 105,100 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 17,761,000 บาท


 • ครั้งที่ 19

  วันที่ 1 ธันวาคม 2556 โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง สี่ฤดู, ทั้งชีวิต จำนวน 4,000 เล่ม มูลค่าหนังสือ 840,000 บาท เรื่อง ยาแก้สมองผูก ตราควายบิน จำนวน 3,000 เล่ม มูลค่าหนังสือ 525,000 บาท เรื่อง บุหงาปารี จำนวน 800 เล่ม มูลค่าหนังสือ 200,000 บาท เรื่อง บุหงาตานี จำนวน 800 เล่ม มูลค่าหนังสือ 200,000 บาท เรื่อง วินทร์ เลียววาริณคุยกับหนอน จำนวน 2,000 เล่ม มูลค่าหนังสือ 370,000 บาท เรื่อง วินทร์ เลียววาริณคุยกับหนอน 2 จำนวน 2,000 เล่ม มูลค่าหนังสือ 370,000 บาท และเรื่อง โลกใบที่สองของโม จำนวน 4,000 เล่ม มูลค่าหนังสือ 980,000 บาท รวมทั้งหมด 7 ปกจำนวน 16,600 เล่ม รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,505,000 บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  วินทร์ เลียววาริณ เป็นตัวแทนสปอนเซอร์ ส่งมอบหนังสือบริจาคแก่กระทรวงศึกษาธิการ ผู้รับคือ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

  สปอนเซอร์ผู้บริจาคคือ

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด
  บริษัท ไฮเรส จำกัด
  สำนักพิมพ์ 113
   
  จนถึงเดือนธันวาคม 2556 โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 102,100 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 17,131,000 บาท


 • ครั้งที่ 18

  วันที่ 16 ตุลาคม 2556 โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง ท้องฟ้าไม่ปิดทุกวัน จำนวน 4,500 เล่ม มูลค่าหนังสือ 877,500 บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  วินทร์ เลียววาริณ เป็นตัวแทนสปอนเซอร์ ส่งมอบหนังสือบริจาคแก่กระทรวงศึกษาธิการ ผู้รับคือ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

  สปอนเซอร์ผู้บริจาคคือ

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด
  บริษัท แอดดิค จำกัด
  บริษัท ไฮเรส จำกัด
  บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
  บริษัท ที พี เอ็น เฮลท์ แคร์ จำกัด
  สำนักพิมพ์ 113
  คุณสมลักษณ์ แนบเกษร
   
  จนถึงเดือนตุลาคม 2556 โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 85,500 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 16,780,500 บาท


 • ครั้งที่ 17

  วันที่ 29 มีนาคม 2556 โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง ชีวิตคือปาฎิหาริย์! จำนวน 4,000 เล่ม มูลค่าหนังสือ 780,000 บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  วินทร์ เลียววาริณ เป็นตัวแทนสปอนเซอร์ ส่งมอบหนังสือบริจาคแก่กระทรวงศึกษาธิการ ผู้รับคือ ดร. วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม สำนักงาน กศน. สำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

  สปอนเซอร์ผู้บริจาคคือ

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด
  บริษัท แอดดิค จำกัด
  บริษัท ไฮเรส จำกัด
  บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
  บริษัท ที พี เอ็น เฮลท์ แคร์ จำกัด
  สำนักพิมพ์ 113
  ครอบครัว เงาธรรมทรรศน์

  จนถึงเดือนมีนาคม 2556 โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 81,000 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 15,903,000 บาท


 • ครั้งที่ 16

  เดือนตุลาคม 2555 โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือจากสำนักพิมพ์ 113 เรื่อง วินทร์ เลียววาริณ คุยกับหนอน 2, กาลีสุตรา, กลเม็ดแห่งการลดวัย, สิวไม่เจียมวัย

  และหนังสือจากสำนักพิมพ์ Breaking Bread คือ 100 Best Cookbook เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 12,900 เล่ม มูลค่าหนังสือ 2,067,500 บาท


  สปอนเซอร์ผู้บริจาคคือ

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด
  บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
  บริษัท ที พี เอ็น เฮลท์ แคร์ จำกัด
  สำนักพิมพ์ 113
  ครอบครัว เงาธรรมทรรศน์
  คุณสมลักษณ์ แนบเกษร
  พระปณิธาน ฐิตฺวิริโย
  คุณอุบล เลี้ยววาริณ


  จนถึงเดือนตุลาคม 2555 โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 77,000 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 15,123,000 บาท


 • ครั้งที่ 15

  วันที่ 3 เมษายน 2555 โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง คำที่แปลว่ารัก และ เส้นสมมุติ จำนวน 5,500 เล่ม มูลค่าหนังสือ 1,070,000 บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  วินทร์ เลียววาริณ เป็นตัวแทนสปอนเซอร์ ส่งมอบหนังสือบริจาคแก่กระทรวงศึกษาธิการ ผู้รับคือ ดร. ธวัช ชลารักษ์ รองเลขาธิการ กศน. สำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  สปอนเซอร์ผู้บริจาคคือ

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด

  คณะบุคคลแนบนิต

  บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด

  บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด

  บริษัท ที พี เอ็น เฮลท์ แคร์ จำกัด

  สำนักพิมพ์ 113

  ครอบครัว เงาธรรมทรรศน์

  ครอบครัว ซิ้วเหงี่ยน

  จนถึงเดือนเมษายน 2555 โครงการ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือไปแล้วรวม 64,100 เล่ม เป็นมูลค่าหนังสือ 13,055,500 บาท


 • ครั้งที่ 14

  ตุลาคม พ.ศ. 2554 โครงการเติมหัวใจใส่ห้องสมุดได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง หัวกลวงในหลุมดำ จำนวน 4,000 เล่ม มูลค่าหนังสือ 780,000 บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่

  บริษัท วินด์ ซิลล์ จำกัด

  บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด

  บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด

  บริษัท 113 จำกัด

  คุณสมลักษณ์ แนบเกษร

  คุณวีรวงศ์ เงาธรรมทรรศน์

  คุณเอกวัล


 • ครั้งที่ 13

  มีนาคม พ.ศ. 2554 โครงการเติมหัวใจใส่ห้องสมุดได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง สองปีกของความฝัน จำนวน 2,000 เล่ม และ ปลาที่ว่ายนอกสนามฟุตบอล จำนวน 2,400 เล่ม มูลค่าหนังสือ 896,000 บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว 

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่ 

  คุณวรเสน ลีวัฒนกิจ / บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด

  คุณสุวิชา ศรีรธรรม / บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด

  บริษัท บิซ แบ็กอัพ จำกัด

  คุณสมลักษณ์ แนบเกษร

  ครอบครัวเงาธรรมทรรศน์

  สำนักพิมพ์ 113


 • ครั้งที่ 12

  ตุลาคม พ.ศ. 2553 โครงการเติมหัวใจใส่ห้องสมุดได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง สองแขนที่กอดโลก จำนวน 5,500 เล่ม มูลค่าหนังสือ 1,045,000 บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว 

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่ 

  คุณวรเสน ลีวัฒนกิจ / บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  คุณสุวิชา ศรีรธรรม / บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด
  คุณสมลักษณ์ แนบเกษร
  ครอบครัวเงาธรรมทรรศน์
  เพื่อนหนอน winbookclub.com
  สำนักพิมพ์ 113


 • ครั้งที่ 11

  26 มีนาคม พ.ศ. 2553 โครงการเติมหัวใจใส่ห้องสมุดได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง สี่ฤดู, ทั้งชีวิต จำนวน 5,000 เล่ม มูลค่าหนังสือ 1,050,000 บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว โดยมีคุณสุวิชา ศรีรธรรม ผู้จัดการบริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด เป็นตัวแทนสปอนเซอร์มอบหนังสือ ผู้รับมอบคือ รองเลขาธิการสำนักงานกศน. นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวกรรมการเรียนรู้ นายปรเมศวร์ สุขมาก 

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่ 

  คุณวรเสน ลีวัฒนกิจ / บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  คุณสุวิชา ศรีรธรรม / บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด
  คุณสมลักษณ์ แนบเกษร
  ครอบครัวเงาธรรมทรรศน์
  มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล
  นัฐณี แก้วเที่ยง
  เพื่อนหนอน winbookclub.com
  สำนักพิมพ์ 113


 • ครั้งที่ 10

  ตุลาคม พ.ศ. 2552 โครงการเติมหัวใจใส่ห้องสมุดได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง มังกรเซน จำนวน 3,200 เล่ม มูลค่าปก 752,000 บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว 

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่ 

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  สถาบันสอนภาษา LA English
  คุณสมลักษณ์ แนบเกษร
  มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล
  เพื่อนหนอน winbookclub.com
  และสำนักพิมพ์ 113


 • ครั้งที่ 9

  วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 โครงการเติมหัวใจใส่ห้องสมุดได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง เส้นรอบวงของหนึ่งวัน จำนวน 4,000 เล่ม รวมมูลค่า 780,000 บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว โดยมีนายอภิชาติ จีรวุฒิ เลขาธิการ กศน. เป็นผู้รับมอบหนังสือ 

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่ 

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  สถาบันสอนภาษา LA English
  คุณสมลักษณ์ แนบเกษร
  มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล
  นิธิ ทรรภดิษ
  จุฬารัศมิ์ คันธเสวี
  @your library
  และสำนักพิมพ์ 113


 • ครั้งที่ 8

  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 โครงการเติมหัวใจใส่ห้องสมุด ได้ส่งมอบหนังสือเรื่อง อาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก จำนวน 4,500 เล่ม รวมมูลค่า 832,500 บาท เข้าสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว 

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่ 

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  สถาบันสอนภาษา LA English
  คุณสมลักษณ์ แนบเกษร
  บริษัท ลีกัล อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
  คุณรัตนา โพธิ์รัชต์
  และสำนักพิมพ์ 113


 • ครั้งที่ 7

  คุณวัชรินทร์ จำปี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านสื่อสาร สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ รับมอบหนังสือเรื่อง เดินไปให้สุดฝัน จำนวน 4,500 เล่ม รวมมูลค่า 832,500 บาท จากคุณศุรดา สัณฑมาศ ในฐานะตัวแทนสปอนเซอร์ และ วินทร์ เลียววาริณ วันที่ 26 มีนาคม 2551 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

  ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลาย ได้แก่

  บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด
  สถาบันสอนภาษา LA English
  คุณสมลักษณ์ แนบเกษร
  คุณนิธิ ทรรภดิษ
  ดร. ชรินทร์ นาคสุข
  คุณมนต์ชัย จงไกรรัตนกุล
  และสำนักพิมพ์ 113


 • ครั้งที่ 6

  คุณวัชรินทร์ จำปี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านสื่อสาร สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ รับมอบหนังสือเรื่อง บางกะโพ้ง จำนวน 2,500 เล่ม และ เบื้องบนยังมีแสงดาว จำนวน 3,000 เล่ม รวมมูลค่า 1,080,000 บาท จากคุณสมลักษณ์ แนบเกษร, คุณศุรดา สัณฑมาศ ในฐานะตัวแทนสปอนเซอร์ และ วินทร์ เลียววาริณ วันที่ 17 ตุลาคม 2550 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

  รายนามสปอนเซอร์ได้แก่

  คุณวรเสน ลีวัฒนกิจ (บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด)
  คุณสมลักษณ์ แนบเกษร
  สถาบันสอนภาษา LA English
  คุณนิธิ ทรรภดิษ
  คุณมนต์ชัย จงไกรรัตนกุล
  และ สำนักพิมพ์ 113


 • ครั้งที่ 5

  คุณสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ รับมอบหนังสือเรื่อง โลกด้านที่หันหลังให้ดวงอาทิตย์ จำนวน 2,500 เล่ม มูลค่า 487,500 บาท จาก วินทร์ เลียววาริณ วันที่ 29 มีนาคม 2549 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

  รายนามสปอนเซอร์ได้แก่

  คุณวรเสน ลีวัฒนกิจ (บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด)
  คุณสมลักษณ์ แนบเกษร
  คุณนิธิ ทรรภดิษ
  และ สำนักพิมพ์ 113


 • ครั้งที่ 4

  คุณสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และคุณรังษี เอียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย รับมอบหนังสือเรื่อง รอยเท้าเล็กๆ ของเราเองจำนวน 4,000 เล่ม มูลค่า 740,000 บาท จาก วินทร์ เลียววาริณ วันที่ 6 ตุลาคม 2548 ที่บูธสำนักพิมพ์ 113 

  รายนามสปอนเซอร์ได้แก่

  คุณวรเสน ลีวัฒนกิจ (บริษัท วินด์ ชิลล์ จำกัด)
  คุณสมลักษณ์ แนบเกษร
  คุณมนต์ชัย จงไกรรัตนกุล
  และ สำนักพิมพ์ 113


 • ครั้งที่ 3

  กระทรวงศึกษาธิการรับมอบหนังสือเรื่อง ปลาที่ว่ายในสนามฟุตบอล จำนวน 4,000 เล่ม มูลค่า 860,000 บาท จาก วินทร์ เลียววาริณ วันที่ 25 มีนาคม 2548 ที่บูธสำนักพิมพ์ 113 

  รายนามสปอนเซอร์ได้แก่

  คุณวรเสน ลีวัฒนกิจ (บริษัท วินด์ชิลด์ จำกัด)
  โรงพิมพ์ไทยยูเนียนกราฟฟิกส์ จำกัด
  และ สำนักพิมพ์ 113


 • ครั้งที่ 2

  ดร. สวัสดิ์ ตี๋ชื่น สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน รับมอบหนังสือเรื่อง วันแรกของวันที่เหลือ จำนวน 3,000 เล่ม มูลค่า 555,000 บาท จากสปอนเซอร์ คุณสุริยา อัศวมณี แห่งโรงพิมพ์ L.T. Press และ วินทร์ เลียววาริณ วันที่ 26 มีนาคม 2547 ที่กระทรวงศึกษาธิการ


 • ครั้งที่ 1

  คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบหนังสือเรื่อง วันแรกของวันที่เหลือ จำนวน 7,000 เล่ม มูลค่า 1,295,000 บาท จากสปอนเซอร์ คุณสุริยา อัศวมณี แห่งโรงพิมพ์ L.T. Press และ วินทร์ เลียววาริณ วันที่ 26 มีนาคม 2547 ที่บูธสำนักพิมพ์ 113


จดหมายจากผู้อ่านหนังสือ เติมหัวใจใส่ห้องสมุด

 • ชื่อเพชรค่ะ คุณวินทร์คะ เขียนมาเพื่อขอบคุณ โครงการเติมหัวใจไส่ห้องสมุด ที่สนพ. 113 อ่านที่ห้องสมุดประชาชนกาญจนบุรีค่ะ สองปีกความฝัน หนังสือพวกบทความสั้น เรื่องเล่าง่าย สร้างแรงบันดาลใจในการสู้อุปสรรคในชีวิต แบบมีชีวิตมีตัวละครจริง ไม่ใช่ How to แบบแห้งๆ

  ขอบคุณคุณวินทร์ค่ะ

  30 ส.ค. 2561


 • ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแพ จ. สตูล ได้รับหนังสือดังต่อไปนี้

  • ๑. หนังสือสองปีกของความฝัน จำนวน ๒ เล่ม
  • ๒. หนังสือปลาที่ว่ายนอกสนามฟุตบอล จำนวน ๒ เล่ม

  เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการจัดให้บริการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดฯ ต่อไป
  ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

  13 มิ.ย. 2554


 • ได้รับหนังสือในโครงการเติมหัวใจใส่ห้องสมุดแล้ว ขอขอบพระคุณแทนผู้อ่านทุกคน
  บรรณารักษ์ อ. นาทวี จ. สงขลา

  7 มี.ค. 2554


 • ขอบคุณสำหรับหนังสือดีๆ ที่มีมาให้ห้องสมุดประชาชนนะคะ
  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอพบพระ

  22 ส.ค. 2551


 • หนูชอบเข้าห้องสมุด เลยทำให้หนูได้ยืมอ่านหนังสือหลายๆ เรื่อง (อ่านกี่รอบก็ไม่เบื่อ) ของคุณลุงในโครงการเติมหัวใจใส่ห้องสมุด หนูประทับใจงานเขียนของคุณลุง คุณลุงเขียนหนังสือดีมากๆเลยนะคะ หนูจะพยายามเก็บเงินซื้อหนังสือของคุณลุงเอาไว้อ่าน (อีกรอบ) ค่ะ

  ขอให้คุณลุงรักษาสุขภาพ แล้วก็เขียนงานดีๆ มาให้เยาวชนและคนอื่นๆ อ่านอีกนะคะ

  frist

  8 มี.ค. 2551


 • ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน จ. สตูล ได้รับหนังสือ เบื้องบนยังมีแสงดาว 2 เล่ม และ บางกะโพ้ง 2 เล่ม เมื่อปลายปีที่แล้ว จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้คุณวินทร์สุขภาพแข็งแรง มีความสุข ตลอดปี 2551

  บรรณารักษ์ห้องสมุดควนโดน

  7 ม.ค. 2551


 • หนังสือเล่มเเรกของคุณวินทร์ที่ได้อ่านคือ รอยเท้าเล็กๆ ของเราเอง ที่มาของหนังสือเล่มนี้คือคุณครูสอนภาษาไทยให้ยืมอ่านนะครับ หลังจากอ่านเเล้ว ทำให้ผมมีความคิดในชีวิตบางทัศนะที่เปลี่ยนไป อ่านเเล้วมีกำลังใจมากขึ้น มีบางความคิดของคุณวินทร์ในหนังสือเล่มนี้ตรงกับความคิดของผมเลยครับ

  จากนั้นผมก็ไปยืมหนังสือของคุณวินทร์ที่ห้องสมุดประชาชนมาอ่านก็มี เรื่อง ความฝันโง่ๆ ปลาที่ว่ายในสนามฟุตบอล หลังอานบุรี วันเเรกของวันที่เหลือ เเละ โลกด้านที่หันหลังให้ดวงอาทิตย์ หนังสือพวกนี้ก็มาจากโครงการเติมหัวใจใส่ห้องสมุดนั้นเเหละครับ ก็คงต้องขอบคุณโครงการนี้ที่ทำให้นักเรียนที่กำลังจะขึ้นชั้นมัยมต้นอย่างผม มีโอกาสอ่านหนังสือของคุณวินทร์ (คือผมยังไม่มีเงินซื้อหนังสือเป็นของตัวเองนะครับ) ผมชอบหนังสือของคุณวินทร์ทุกเล่มที่ผมอ่านเลยนะครับ ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณวินทร์สร้างสรรค์ผลงานดีๆ ออกมาอีกนะครับ...

  DR.JP.

  22 เม.ย. 2550


 • มีโอกาสได้เข้าใช้บริการของห้องสมุดที่อำเภอเล็กๆ ที่มีห้องสมุดประชาชนเล็กๆ(เล็กถึงเล็กมาก) อยู่ไกลผู้คนทางเข้าค่อนข้างเปลี่ยว ประมาณว่ากว่าจะได้อ่านหนังสือต้องฝ่าอันตรายหากมีภัยสังคมอยู่แถวนั้น หนังสือมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นหนังสือเรียน กศน.

  ขอบคุณโครงการเติมหัวใจใส่ห้องสมุดมากนะคะ ที่ทำให้คนในอำเภอเล็กๆได้มีโอกาส อ่านหนังสือที่เปิดกว้างให้เห็นโลกใบใหญ่และเรื่องราวดีๆ จากหนังสือคุณอาค่ะ ^_^

  ภูเขา

  31 ม.ค. 2549