เงื่อนไขการใช้บริการ

โปรดอ่านทำความเข้าใจตามเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนทำการลงทะเบียน หลังจากลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงกับบริษัท 113 จำกัด หรือ www.winbookclub.com โดยทั้งสองฝ่ายตกลงทำข้อตกลงกัน ซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)

 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกตั้งราคาขายใน www.winbookclub.com จะถูกเข้ารหัสเพื่อจัดการลิขสิทธิ์ (Digital Right Management)
 2. สมาชิกจะต้องดาวน์โหลด Application ทาง Apple Store หรือ Play Store เพื่อที่จะสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้
 3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกจัดจำหน่ายโดย www.winbookclub.com ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ จัดจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท 113 จำกัด

สมาชิกทั่วไป

 1. การสมัครสมาชิกกับ www.winbookclub.com ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 2. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงให้แก่ www.winbookclub.com ให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมของ www.winbookclub.com หรือบริษัท 113 จำกัด หาก ทางเรา ตรวจสอบพบว่าท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
 3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิกเพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 4. เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลของท่านเอง ทางบริษัท 113 จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า เป็นหน้าที่ของสมาชิกในการรักษาข้อมูลชื่อ Login และ Password โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ
 5. สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเองได้ตลอดระยะเวลาการใช้งาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ www.winbookclub.com ทราบ ทั้งนี้สมาชิกตกลงให้รหัสผ่าน (Password) ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขณะดังกล่าว เป็นรหัสผ่านการใช้บริการของ www.winbookclub.com ที่มีผลผูกพันสมาชิก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ทุกประการ
 6. การกระทำการใดๆ โดยผ่านบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม หากกระทำโดยใช้รหัสสมาชิกและรหัสผ่านของสมาชิกและ/หรือตรงตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้เกี่ยวกับการใช้บริการ www.winbookclub.com แล้ว สมาชิกตกลงให้ถือว่าการกระทำนั้นมีผลสมบูรณ์ โดยสมาชิกไม่ต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในเอกสารใดๆ อีก และยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าสมาชิกเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม สมาชิกจะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด
 7. รหัสผ่าน (Password) ถือเป็นความลับเฉพาะตัวของสมาชิกที่ต้องเก็บรักษาและปกปิดมิให้ผู้อื่นล่วงรู้ สมาชิกต้องเก็บรักษาไว้ด้วยตนเอง หากมีการใช้บริการรายการใดๆโดยใช้รหัสผ่าน (Password) ของสมาชิกแล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันสมาชิกเสมือนสมาชิกใช้บริการในครั้งนั้นๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถล่วงรู้รหัสผ่าน (Password) ของสมาชิกได้ ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นในการใช้บริการ www.winbookclub.com โดยรหัสผ่าน (Password) ของสมาชิก
 8. สมาชิกจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องในการทำรายการสั่งซื้อหนังสือหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่าถูกต้องหรือไม่ ก่อนที่จะทำการตกลงชำระเงิน ซึ่งถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดจากการทำรายการสั่งซื้อหนังสือหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อันเนื่องมาจากความไม่ถูกต้องของรายการเนื่องมาจากความผิดพลาดของสมาชิกเอง ทาง บริษัท 113 จำกัด จะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น
 9. หนังสือหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เมื่อชำระเงินแล้ว สมาชิกไม่สามารถขอคืนเงินได้
 10. ถ้าทางบริษัท 113 จำกัด พบว่าสมาชิกทำรายการสั่งซื้อหนังสือหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีการชำระเงินจริงเกิดขึ้นหลายครั้ง เพื่อป้องกันการสร้างปัญหาให้กับระบบของ www.winbookclub.com ทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ทันที
 11. ถ้าทางบริษัท 113 จำกัด พบว่าสมาชิกนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ www.winbookclub.com ไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือจัดจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท 113 จำกัด ทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกความเป็นสมาชิกได้โดยทันที
 12. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สมาชิกสั่งซื้อไป ห้ามทำซ้ำหรือดัดแปลง ห้ามให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางาน ห้ามเผยแพร่งานต่อสาธารณชน หากผู้ใดกระทำการดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องรับโทษอาญาและจ่ายค่าเสียหายแก่บริษัท 113 จำกัด ด้วย หากผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำการต่อไปนี้แก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย ได้แก่
  1. ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
  2. เผยแพร่ต่อสาธารณชน
  3. แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
 13. สมาชิกจะต้องไม่โพสต์ข้อความที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ที่ www.winbookclub.com
  1. ไม่โพสต์ข้อความซึ่งพาดพิงหรือลบหลู่ สถาบันพระมหากษัตริย์
  2. ไม่โพสต์ข้อมูลหยาบคาย หมิ่นประมาณ หรือสร้างความเสียหายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด
 14. บริษัท 113 จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียในด้านข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการสั่งซื้อ และข้อมูลทุกๆอย่างภายในเว็บไซต์หากมีการสูญหาย จากการถูกจารกรรมความผิดพลาดจากระบบของเครื่องแม่ข่ายที่เก็บข้อมูลหรือความผิดพลาดที่เกิดจากระบบเว็บไซต์ทั้งสิ้น
 15. หากพบว่าสมาชิกกระทำการที่ผิดเงื่อนไขและข้อตกลงกับ www.winbookclub.com ทีมงานมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกความเป็นสมาชิกได้โดยทันที

Privacy

winbookclub.com คือร้านหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)ที่ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องในการโฆษณา จัดจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)จากบริษัท 113 จำกัด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)ที่จัดจำหน่ายใน www.winbookclub.com จะเป็นรูปแบบไฟล์PDF ซึ่งจะถูกเข้ารหัสเพื่อควบคุมลิขสิทธิ์( Digital Right Management) ทุกไฟล์ สมาชิกสามารถนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)ของ www.winbookclub.com ไปอ่านในอุปกรณ์ที่รองรับต่างๆเช่น iPhone ,iPad ,Android Phone และ Android Tablet

การรวบรวมข้อมูล

 1. ในการสมัครสมาชิกกับ www.winbookclub.com ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการในอนาคต
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงาน ของ www.winbookclub.com ทั้งหมดนั้นสมาชิกยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท 113 จำกัด จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับและจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้นอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท 113 จำกัด อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก สมาชิกควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ของบริษัทแต่ละเว็บไซต์โดยเคร่งครัด

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

 1. ทางบริษัท 113 จำกัด อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกเพื่อใช้ในการการส่งเสริมการตลาดหรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการตลาดโดย บริษัท 113 จำกัด เป็นผู้ว่าจ้างพันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ตามที่บริษัท 113 จำกัด เห็นสมควร
 2. การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

คุกกี้ (COOKIE)

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่มีสตริงอักขระซึ่งส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของสมาชิกเมื่อสมาชิกเข้าชมเว็บไซต์ เมื่อสมาชิกเข้าชมเว็บไซต์นั้นอีกครั้งคุกกี้จะทำให้ไซต์ดังกล่าวจดจำเบราว์เซอร์ของสมาชิกคุกกี้อาจเก็บการตั้งค่าของผู้ใช้หรือข้อมูลอื่นๆสมาชิกสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของสมาชิกใหม่ให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือแสดงให้รู้เมื่อกำลังมีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตามลักษณะหรือบริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์เมื่อไม่มีคุกกี้

ความรับผิดชอบ

ทาง winbookclub.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากความผิดพลาดใดๆ ระหว่างส่งข้อมูลระหว่างเครื่องเครือข่ายกับผู้ใช้บริการเหตุสุดวิสัยใดๆการถูกจารกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์(Hack) และ/หรือการกระทำใดๆที่ขัดกฎหมายไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดจากบุคคลใด ๆ ก็ตาม

ลิขสิทธิ์ (COPYRIGHTS)

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย(Copyrights) ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิส์(E-book) ข้อมูลตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิส์(E-book),ข้อความ ภาพ เสียงเนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของ winbookclub.com แต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้าที่ปรากฏบน winbookclub.com เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 113 จำกัด แต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลงทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนจำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆในลักษณะที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท 113 จำกัด ทางบริษัท 113 จำกัดจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทาง winbookclub.com สามารถเปลียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบริการหรือเมื่อเราได้รับข้อเสนอแนะจากสมาชิก การเปลี่ยนแปลงใดๆในนโยบายจะมีการแจ้งถึงสมาชิกผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หากสมาชิกมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 113@winbookclub.com